Lover for Elverum Hundeklubb, stiftet 25. nov. 1987.

Vedtatt av årsmøtet 1988 med senere endringer.
Denne utgave er vedtatt av årsmøtet den 11. mars 2019.
Korrigert utave med ref. til kommentarer i brev datert 3. april 2018 fra NKK.
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 11. april 2019.

Lover for Elverum Hundeklubb, stiftet 25. nov. 1987.
Vedtatt 11. mars 2019.


Kap. 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Elverum Hundeklubb og forkortes til EHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK) og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre).

Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKK`s lover og ikke handle motstridende mot disse.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Elverum og omegn.
Klubben har verneting i Elverum.

§1-2 Formål
Elverum Hundeklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. Elverum Hundeklubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer er:

 • Årsmøte
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret
 • Valgkomite

§1-4 Tilknytning og organisering
Elverum Hundeklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.
Elverum Hundeklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKK`s til enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye Lover i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap
§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKK`s til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte Elverum Hundeklubb og Norsk Kennel Klubs
virksomhet samt å følge EHKs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
Klubben kan ta opp person som husstandsmedlem til redusert årskontingent.

§2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt
skriftlig (brev eller e-post) til klubben.
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben.
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.
d) Vedtak om eksklusjon etter NKK`s lover Kap 7.

§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte
samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

§2-5 Hederstegn og Æresmedlemskap
Styret kan påskjønne medlemmer som har ydet klubben spesielt store tjenester i enkeltsaker eller på et eller annet område. Disse personer kan tildeles klubbens Hederstegn. Det kan til årsmøtet foreslås særlig fortjente medlemmer som æresmedlem i klubben. Det krever 2/3 kvalifisert flertall og det voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben, men de må betale grunnkontingent til NKK.

Kap 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsning av klubben krever ¾ flertall.
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes (og har vært medlem i minst 4 uker) har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til alle verv i klubben.
Medlemmer med gyldig medlemskap kan la seg representere med fullmakt på årsmøtet.
Hvert fremmøtt medlem med gyldig medlemskap kan maksimalt møte med 1 fullmakt.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved fullmakt.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallingen skal følge:

 • Saksliste
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra
  medlemmene må være styret i hende / poststemplet senest 4 uker før møtedato.
 • Budsjett for neste år
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende /
  poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer og fullmakter, innkallingen og
saksliste samt gi observatører rett til å være tilstede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne
protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.
Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede
forslag.
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.
h) Velge:

 • Leder for 2 år
 • Nestleder for 2 år
 • Kasserer for 2 år
 • Sekretær for 2 år
 • 1 styremedlem for 2 år
 • 2 varamedlemmer for 1 år
  Revisor for 2 år, vararevisor for 1 år. Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 2 år
  samt 1 vararepresentant for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene / Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Innsending av
forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å

 • Lede klubben mellom årsmøtene
 • Avholde årsmøte
 • Drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • Oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben og utarbeide
  retningslinjer for særkomiteer eventuelt redaktør
 • Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK- regionens
  årsmøte.
 • Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte.

§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med
erfaring i regnskapsførsel.

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøtet bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøtet noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall

 • Flest stemmer

Alminnelig flertall

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

 • 2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall
 • Blanke stemmer teller
 • Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv, se NKKs saksbehandlingsregler.This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer